Other

2016 Subject Index

Mol Imaging Radionucl Ther 2016;25(3):0-0

180° data collection/180° veri toplama-----26
18F fluorodeoxyglucose positron emission tomography-computed tomography/18F florodeoksiglukoz pozitron emisyon tomografi-bilgisayarlı tomografi-----143
18F-fludeoxyglucose/18F-florodeoksiglikoz-----11,32,91
18F-fluorothymidine/18F-fluorothymidine-----32
360° data collection/360° veri toplama-----26
68Ga-octreotide/68Ga-oktreotid-----147
99mTc-sestamibi/99mTc-sestamibi-----42
Adverse reactions/Yan etki-----128
Animal/Hayvan-----19
Anti-p53 antibody/Anti-p53 antikor-----107
Bone scan/Kemik sintigrafisi-----114
Brain neoplasms/Beyin neoplazileri-----1
Breast cancer/Meme kanseri-----97
Carcinoma of unknown primary/Primeri bilinmeyen karsinom-----11
Computer assisted three dimensional imaging/Bilgisayar destekli üç boyutlu görüntüleme-----97
Conventional imaging/Konvansiyonel görüntüleme-----11
Coronary artery disease/Koroner arter hastalığı-----121
Cu-ATSM/Cu-ATSM-----19
Differentiated thyroid cancer/Diferansiye tiroit karsinomu-----85
DOTA(0)-Tyr(3)-/DOTA(0)-Tyr(3)------147
Ejection fraction/Ejeksiyon fraksiyonu-----26
End diastolic volume/End diastolik volüm-----26
End systolic volume/End sistolik volüm-----26
Epilepsy/Epilepsi-----1
F-18 FDG/F-18 FDG-----1
F18 fluorodeoxyglucose positron emission tomography-computed tomography/F18 florodeoksiglukoz pozitron emisyon tomografi-bilgisayarlı tomografi-----50
Fasciola hepatica/Fasciola hepatica-----143
Fludeoxyglucose positron emission tomography/Florodeoksiglukoz pozitron emisyon tomografisi-----134
Fluorine-18-fluorodeoxyglucose/Flor-18-florodeoksiglukoz-----47,102
Fluorodeoxyglucose/Florodeoksiglukoz-----107
GATED myocardial perfusion/GATED miyokardiyal perfüzyon-----26
Hand dose/El dozu-----114
Heart rate recovery/Kalp hızı toparlanma indeksi-----121
Histiocytic necrotizing lymphadenitis/Histiyositik nekrotizan lenfadenit-----102
HIV/HIV-----140
Hypoxia/Hipoksi-----19
Hysterosalpingography/Histerosalpingografi-----114
Image analysis/Görüntü analizi-----19
Image guided surgery/Görüntü kılavuzluğunda cerrahi-----97
Image processing/Görüntü analizi-----32
Image reconstruction/Görüntü oluşturma-----19
Infection/Enfeksiyon-----143
Iodine-131 scintigraphy/İyot-131 sintigrafi-----85
Kaposi sarcoma/Kaposi sarkomu-----140
Kidney/Böbrek-----39
Kikuchi-Fujimoto disease/Kikuchi-Fujimoto hastalığı-----102
Lung cancer/Akciğer kanseri-----63,107
Lymph nodes/Lenf düğümleri-----91
Metabolic tumor volume/Metabolik tümör hacmi-----63
Neuroendocrine tumors/Nöroendokrin tümörler-----147
Neurology/Nöroloji-----1
Nonsmall cell lung cancer/Küçük hücreli dışı akciğer kanseri-----50
Nuclear medicine/Nükleer tıp-----128
Ovarian cancer/Over kanseri-----91
Pancreatic cancer imaging/Pankreas kanseri görüntülemesi-----32
Papillary thyroid carcinoma/Papiller tiroid karsinomu-----134
Perfusion/Perfüzyon-----42
Peripheral arterial disease/Periferik arter hastalıkları-----42
Plasmacytoma/Plazmasitom-----147
Positron emission tomography scan/Pozitron emisyon tomografi taraması-----19
Positron emission tomography-computed tomography/Pozitron emisyon tomografisi-bilgisayarlı tomografi-----32,63,107,140,147
Positron emission tomography/Pozitron emisyon tomografi-----1,11,47
Pre-diabetes/Prediyabet-----70
Prostate cancer/Prostat kanseri-----47
Radiation dose/Radyasyon dozu-----114
Radioiodine therapy/Radyoiyot tedavi-----79,134
Radionuclide imaging/Radyonüklid görüntüleme-----39
Radionuclide tomography/Radyonüklid tomografi-----97
Radiotherapy planning/Radyoterapi planlama-----50
Radiotherapy/Radyoterapi-----128
Recurrence/Rekürrens-----85
Seminal vesicles/Seminal veziküller-----47
Sentinel lymph node biopsy/Sentinel lenf nod biyopsisi-----97
Silent myocardial ischemia/Sessiz iskemi-----70
Single photon emission computed tomography/Bilgisayarlı tek foton emisyonlu tomografisi-----1,70,97
Small cell carcinoma/Küçük hücreli karsinom-----47
Small cell lung cancer/Küçük hücreli akciğer kanseri-----50
Standardized uptake value/Standart tutulum değeri-----63
Stress myocardial perfusion scintigraphy/Stres miyokard perfüzyon sintigrafisi-----121
Superior vena cava obstruction/Superior vena kava obstrüksiyonu-----39
Tc-99m HMPAO/Tc-99m HMPAO-----1
Thermo-luminescent dosimeter/Termo-lüminesans dozimetre-----114
Thyroglobulin/Tiroglobulin-----134
Thyroid cancer/Tiroid kanseri-----79
Thyroid neoplasms/Tiroid neoplazmlar-----128
Thyroid stimulating hormone level/Tiroid simüle edici hormon-----79
Total lesion glycolysis/Toplam lezyon glikolizis-----63
Treatment response/Tedavi yanıtı-----63
Tumor glycolytic activity/Tümör glikolitik aktivitesi-----32
Tumor proliferative activity/Tümör proliferatif aktivitesi-----32
Type 2 diabetes mellitus/Tip 2 diyabet-----70
Undifferentiated thyroid carcinoma/Andiferansiye tiroid karsinomu-----134